Reklamační řád


společnosti Tomos Praha a.s. IČ 45273561, DIČ CZ 45273561, se sídlem Ohradní 1079/59, Praha 4, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, odd. B, vložka 1503 (dále jen prodávající)

I. Úvodní ustanovení

Tento Reklamační řád vychází z ustanovení zák. č. 89/2012 Sb, Občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele a je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek prodávajícího Tomos Praha a.s. IČ 45273561, DIČ CZ 45273561 , se sídlem Ohradní 1079/59, Praha 4.

Tímto Reklamačním řádem se stanoví postup při uplatnění, posouzení a vyřízení práv z vadného plnění (dále reklamace) u zboží (výrobků a věcí) dodaného kupujícímu.

Kupující je povinen seznámit se s Reklamačním řádem a Obchodními podmínkami prodávajícího ještě před uzavřením kupní smlouvy. Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí s tímto reklamačním řádem.

Osobní údaje poskytované kupujícími v rámci reklamačního řízení jsou zpracovávány v souladu se zásadami ochrany osobních údajů uvedenými na webových stránkách společnosti – www.tomos.store.

II. ZÁRUKA ZA JAKOST

Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí a v záruční době nemá vady.

Poskytne-li prodávající předmět plnění, který nemá stanovené nebo ujednané vlastnosti, jedná se o vadné plnění. Vadou se rozumí změna (vlastnosti) zboží, jejíž příčinou je použití nevhodného nebo nekvalitního materiálu, nedodržení technologie nebo nevhodná technologie, popřípadě nevhodné konstrukčního řešení.

Vadou se rovněž rozumí, pokud věc byla dodána v jiném než dohodnutém množství, míře nebo velikosti nebo jeho vlastnosti neodpovídají jiným právním předpisům nebo zboží neodpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy.

Za vadu nelze považovat změnu (vlastnosti) zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálů, z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození kupujícím či třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu.

Za vadu nelze dále používat vady materiálu dodaného kupujícím nebo vady způsobené neúplnými nebo nepřesnými podklady kupujícího, na základě kterých bylo zboží vyrobeno.

III. ZÁRUČNÍ DOBA

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost dodaného zboží v délce 24 měsíců.

Záruční doba počíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. Vyskytne-li se vada zboží v průběhu prvních šesti měsíců od převzetí zboží, má se za to, že zboží bylo vadné již při předání, pokud prodávající neprokáže opak.

IV. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Kupující je povinen při osobním převzetí zboží od prodávajícího zkontrolovat přebírané zboží, jeho úplnost a nepoškozenost obalů.

Kupující je povinen při převzetí zboží od přepravce řádně a pečlivě zkontrolovat stav zásilky (zejména počet, neporušenost či poškození obalu) podle přepravního listu.

Kupující dále v den převzetí zkontroluje kompletnost zboží, zejména že balení obsahuje vše, co obsahovat má.

Zjištěné nesrovnalosti je třeba prodávajícímu nahlásit při osobním převzetí na místě, při převzetí od přepravce je vyznačit v předávacím protokolu přepravce nebo kupující je oprávněn převzetí zásilky odmítnout.

Poškození nebo nekompletnost zásilky může kupující oznámit mailem prodávajícímu na mailovou adresu shop@tomos.cz a případně jej doplnit fotodokumentací.

Těmito ujednáními není dotčena zákonná lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

V. MÍSTO A ZPŮSOB UPLATNĚNÍ REKLAMACE

Reklamace se podává osobně v sídle prodávajícího nebo písemně na adrese sídla prodávajícího Ohradní 1079/59, Praha 4, PSČ 140 00. Současně s podáním reklamace dodá kupující prodávajícímu reklamované zboží a doklad o zakoupení zboží.

V reklamaci musí být uveden přesný popis závady a požadovaný způsob vyřízení reklamace (oprava, výměna, odstoupení od smlouvy).

Požadovaný způsob vyřízení reklamace lze měnit jen po dohodě s prodávajícím.

1) Práva kupujícího při zjištění odstranitelné vady:

- Za odstranitelné vady se považují takové vady, které lze opravou odstranit, aniž by utrpěl vzhled, funkce a kvalita zboží.
- V případě výskytu odstranitelné vady má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu
- Je-li to s ohledem na povahu a rozsah vady účelné může kupující požadovat výměnu zboží. Pokud není výměna zboží možná a vadu nelze opravit, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit.
- Odstoupit od smlouvy může kupující i v případě kdy:
                   - Vada není odstraněna ani do 30 kalendářních dnů v případě kdy kupující je spotřebitel a ani do 40 kalendářních dnů v případě kdy kupující je podnikatel a s prodávajícím nebyla uzavřena jiná dohoda o opravě vady,
                   - kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí odstranitelné vady po opravě nebo pro větší počet odstranitelných vad zboží řádně užívat. O opětovné vyskytnutí vady po opravě jde tehdy, jestliže se stejná vada, která byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, opětovně vyskytne. Větším počtem vad trpí zboží tehdy, má-li v době uplatnění reklamace současně nejméně tři odstranitelné vady.

2) Práva kupujícího při zjištění neodstranitelné vady:

- Za neodstranitelnou vadu se považuje taková vada zboží, kterou nelze odstranit nebo její odstranění není účelné s přihlédnutím ke všem rozhodným okolnostem.
- V případě výskytu neodstranitelné vady má kupující právo
                          - na výměnu zboží za bezvadné, nebo
                          - na odstoupení od smlouvy
                          - pokud neodstranitelná vada nebrání řádnému užívání zboží jako zboží bez vady (např. vady estetické) a kupující nepožaduje výměnu zboží, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může od smlouvy odstoupit. O výši slevy rozhoduje prodávající s přihlédnutím k charakteru vady, stupni a způsobu opotřebení výrobku, délce jeho užívání a k možnostem dalšího použití.

VI. LHŮTY PRO VYŘÍZENÍ REKLAMACE

Je-li kupujícím spotřebitel, zajistí prodávající vyřízení reklamace včetně odstranění vady do 30 kalendářních dnů ode dne následujícího po doručení reklamace.

Tuto lhůtu je možné po dohodě se spotřebitelem prodloužit, nikoli však na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhou.

Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.

Je-li kupující podnikatel, prodávající se zavazuje o reklamaci rozhodnout ve lhůtě 40 dnů ode dne uplatnění reklamace. O tomto rozhodnutí bude kupující podnikatel informován na kontaktní e-mail.

Po vyřízení reklamace upozorní prodávající o ukončení reklamace kupujícího buď telefonicky, SMS, nebo e-mailem. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu kupujícího.

Po vyřízení uznané reklamace opravou nebo výměnou se prodlužuje záruční doba o dobu trvání reklamace. Doba trvání reklamace se počítá od dne následujícího po jejím uplatnění do dne, kdy byl kupující o vyřízení informován.

Kupující je povinen po vyřízení reklamace převzít zboží bez zbytečného odkladu do 30 dnů od ode dne kdy byl o jejím vyřízení informován.

V případě, že zboží po vyřízení reklamace není převzato kupujícím nejpozději posledním dnem lhůty uvedeným v oznámení o vyřízení reklamace, bude kupujícímu po jejím marném uplynutí účtováno skladné za uložení zboží ve výši 10,- Kč plus DPH za každý započatý den prodlení.

Pokud si kupující nevyzvedne zboží z vyřízené reklamace do 6 měsíců ode dne, kdy byl o vyřízení informován, vyhrazuje si prodávající právo zboží prodat a výtěžek použít na úhradu skladného.

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz). Zahájením mimosoudního řešení spotřebitelského sporu není dotčeno právo stran sporu domáhat se ochrany svých práv a oprávněných zájmů soudní cestou.

Tento Reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dne 29.9.2021.